Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy ogłasza nabór na 2 stanowiska psychologa ( umowa zlecenie)

W związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej „ Od zależności ku samodzielności”- edycja 2019 r.  pod nazwą „Stop  bierności” Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy  ogłasza nabór na 2 stanowiska psychologa    ( umowa zlecenie)  do przeprowadzenia warsztatów terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów  w trakcie  6-dniowego  obozu terapeutycznego w Górach Stołowych na rzecz 42 beneficjentów zadania publicznego pod nazwą „ Stop bierności”.

Zakres obowiązków:

 • porady indywidualne w trakcie obozu terapeutycznego (6 godz. x 2 psychologów),
 • wyjazdowe warsztaty terapeutyczne, grupowe (motywowanie beneficjentów projektu oraz ich otoczenia do podejmowania działań zmierzających do zwiększenia ich samodzielności oraz aktywności społecznej i zawodowej) – 24 godz. x 2 psychologów
 • ścisła współpraca z pracownikami projektu w zakresie realizacji założeń projektowych,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie działań związanych z realizacją warsztatów terapeutycznych.

Wymagania:

 • dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku: psychologia,
 • doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz osobami                              z niepełnosprawnością (co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku psychologa poświadczony stosownymi dokumentami),
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie (30 godz. w czasie realizacji 6-dniowych wyjazdowych warsztatów terapeutycznych, Góry Stołowe ),
 • przewidywany okres zatrudnienia: sierpień 2019 r.  lub wrzesień  2019 r.

Miejsce wykonywania pracy:

 • wybrany w drodze zapytania o cenę pensjonat w Górach Stołowych

Oferty zawierające:

 • list motywacyjny,
 • cv opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie MGOPS (pok.18, II p.) lub pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Nabór na stanowisko psychologa do realizacji zadania pod nazwą „ Stop bierności „ , w terminie do  08 lipca 2019 r.

Informacje dodatkowe:

 • Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Wykonawcami. Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy o Prawie zamówień publicznych.
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS w Morawicy,
 • dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 41 301 40 42,
Print Friendly, PDF & Email