Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PROFILAKTYKA  I  ROZWIĄZYWANIE  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH

Zgodnie z ustawą  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należy do zadań  własnych gminy, a podstawą  jej działania jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalany corocznie przez gminę i finansowany ze środków własnych gminy, pochodzących z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morawicy jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.

Znaczącą rolę w pomocy rodzinom z problemem alkoholowym pełni Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest to organ powołany przez Wójta Gminy, podejmujący czynności zmierzające do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Obecny skład Komisji:

  1. Kazimiera Szałas – Przewodnicząca Komisji
  2. Elwira Mróz  – Sekretarz Komisji
  3. Barbara Wójcik – Z-ca Przewodniczącego
  4. Grzegorz Kruk – Członek Komisji
  5. Jakub Dobosz – Członek Komisji
  6. Bożena Boroń – Członek Komisji

W skład  komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

  • ustalanie, czy dana osoba jest uzależniona i czy powinna się leczyć,
  • motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub w przypadku odmowy – podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania na terenie gminy Morawica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, określonych w stosownej uchwale Rady Miejskiej.
  • współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, między innymi z sądem rejonowym, prokuraturą, policją, pomocą społeczną, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, stacjonarnym zakładem lecznictwa odwykowego itp.

PROCEDURY  ZOBOWIĄZANIA  DO  LECZENIA ODWYKOWEGO.

Aby zgłosić kogoś  na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych , właściwej dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie. W gminie Morawica takie wnioski składa się w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy ul. Kielecka  9, pok.nr 23.

Wniosek może złożyć dowolna osoba z rodziny, której nie jest obojętny los pijącego lub instytucja/ np. pomoc społeczna, policja, prokuratura  itp./

Zadaniem GKRPA jest ustalenie, czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu i czy w aktualnym stanie zdrowia powinna się leczyć i w jakiej formie. W tym celu kieruje się osoby zgłoszone do Komisji na badania lekarskie. Biegłymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu są : lekarz psychiatra i psycholog, którzy odbyli szkolenia z zakresu diagnostyki uzależnienia, podstaw terapii uzależnienia od alkoholu, orzecznictwa i metod krótkiej interwencji motywującej do terapii oraz szkolenie z zakresu aktualizacji wiedzy o uzależnieniu od alkoholu, metodach terapii
i orzecznictwa.

Komisja zbiera również informacje na temat osoby zgłoszonej. W tym celu zwraca się z zapytaniem do pomocy społecznej, policji, oraz rodziny i przygotowuje dokumentację. Jeżeli osoba kierowana na badania nie zgłasza się, odmawia poddania się badaniom, utrudnia jego przeprowadzenie, nie odbiera korespondencji a wywiad w środowisku jest obciążający, kieruje się sprawę do sądu. Sąd nakazuje wykonanie badania, rozpatruje wniosek i wydaje zobowiązanie do leczenia , które jest ważne dwa lata.

Postanowienie sądu o zobowiązaniu do leczenia odwykowego w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona i placówka odwykowa, w której ma się odbyć leczenie. Jeżeli jest to pierwsze zobowiązanie do leczenia, sąd zazwyczaj kieruje daną osobę na leczenie w warunkach ambulatoryjnych /do przychodni/. Jeżeli leczenie nie przebiega w sposób prawidłowy, placówka przesyła do sądu wniosek o zmianę trybu leczenia na stacjonarne / w szpitalu/

UWAGA!

Największym problemem w instytucji zobowiązania do leczenia odwykowego jest bardzo długie oczekiwanie na leczenie szpitalne.

O szczegóły związane z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego można zapytać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy tel: 301-40-40 wewn.609.

Osoba do kontaktu P. Elwira Mróz.

Print Friendly, PDF & Email