Aktualności

Uprzejmie informujemy, że firma – Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt pn. „Młodzi, Aktywni z POWERem” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projektem objęci są także Obywatele Ukrainy w wieku 18-29 lat, zamieszkujący na terenie woj. świętokrzyskiego, którzy w wyniku konfliktu zbrojnego opuścili swój kraj.

W ramach projektu obywatel Ukrainy może skorzystać z płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych.

Zapewniamy:

– stypendium stażowe (1 649,34 zł netto miesięcznie)
– zwrot kosztów dojazdu na staż,
– pokrycie kosztów badań lekarskich przed stażem,
– ubezpieczenie NNW,
– bezpłatne doradztwo zawodowe.

Liczba miejsc ograniczona!

Po zakończonym stażu pracodawca ma obowiązek zatrudnić stażystę na min. 1 miesiąc na umowę o pracę. Bardzo Państwa prosimy o poinformowanie osób z Ukrainy o tej możliwości, ponieważ posiadamy jeszcze wolne miejsca.

Informacja dla obywateli Ukrainy (w języku ukraińskim):

Оплачуване стажування для громадян України
Якщо ти покинув свою країну через збройний конфлікт і тобі 18-29 років, ти можеш прийняти участь в нашій програмі 3-місячного платного стажування. З нашого боку ми, організатори програми, забезпечуємо:

– стипендію у сумі 1649,34 зл щомісяця
– повернення коштів доїзду до місця стажування
– покриття коштів проходження медкомісії
– страхування від нещасних випадків
– безкоштовне професійне дорадництво.

Поспішай, бо кількість місць обмежена.
Проект під назвою ” Mlodzi, aktywni…” реалізує Асоціації сприяння підприємництву з м. Коньське, з залученням грантових коштів Євросоюзу з програми Європейського Суспільного Фонду на перспективу 2014 – 2020 р.р.

Więcej „Projekt pn. „Młodzi, Aktywni z POWERem””

„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, to program, który powstał po to, by choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych. Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Opiekunowie często nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
   – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program może być realizowany w dwóch formach:

 • w ramach pobytu dziennego
 • w ramach pobytu całodobowego.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadającego na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
 • 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

W/w usługi będą świadczone bezpłatnie. Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie prosimy zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 8 listopada 2022r.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Programu. 

Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w Programie powinny zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.”

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu (041) 301 40 41.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2023

Załączniki:

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

 

 

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” dedykowany jest do dzieci poniżej 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności (pkt. 7 i 8 w orzeczeniu) oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i w dotarciu do placówek służby zdrowia, itp.

Więcej „„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023””

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Podprogramu 2021 Plus jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, uzyskujące dochód nie przekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

 • 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1320,00 zł dla osoby w rodzinie

na podstawie skierowania wydanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy,

UWAGA!

Skierowania będą wydawane od 21 listopada 2022 roku i są ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2020. Skierowania będą wydawać pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się po skierowania do Programu do siedziby MGOPS  Morawicy, ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica

 

Informacje dotyczące PO PŻ i Podprogramu 2021 Plus znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus. Szczegółowych informacji udzielają także pracownicy socjalni pod numerem telefonu: 41 301 40 41 wew. 606, 607, 608, 610, 612, 507.

 

W 2021 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pomoc w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, uzyskujące dochód nie przekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

 • 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1320,00 zł dla osoby w rodzinie

na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub  w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Celem Programu było dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w terenu Miasta   i Gminy Morawica.

W przypadku naszej gminy umowa została podpisana pomiędzy Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morawicy a Caritas Diecezji Kieleckiej. W sprawie realizacji Programu podpisano także porozumienie określające warunki współpracy pomiędzy Parafią w Brzezinach i MGOPS w Morawicy.

Więcej „Podsumowanie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021”

W dniu 10 października 2022 roku w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbyły się zajęcia profilaktyczne pod hasłem: „Bezpieczna droga do szkoły” oraz „Pierwsza pomoc przedmedyczna„.

Organizatorem spotkania był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy. Udział w zajęciach wzięły klasy I-III ze Szkoły Podstawowej w Morawicy.  Zaproszeni do przeprowadzenia zajęć goście, tj. ratownicy medyczni: Kuba i Aneta z firmy Enduro-Med, przeprowadzili kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, z użyciem fantoma. Dzieci z wielką ochotą i odwagą wykonywały masaż serca. Z zaciekawieniem obejrzały też filmiki, przedstawiające pracę ratowników medycznych, przy użyciu karetki oraz quada. Największą radością była jednak możliwość obejrzenia karetki od środka, niektórzy mogli nawet usiąść za kierownicą pojazdu i włączyć sygnały świetlne.

O bezpieczeństwie na drodze oraz  w drodze do szkoły opowiadali natomiast policjanci z Komisariatu Policji w Morawicy  – Jakub Dobosz oraz Katarzyna Maj, którzy w sposób dostępny dla wieku dzieci mówili również o bezpieczeństwie w sieci, zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu i sposobach unikania zagrożeń.

Więcej „Zajęcia profilaktyczne dla dzieci”

Do góry

Skip to content