Ogłoszenie

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Podprogramu 2021 Plus jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, uzyskujące dochód nie przekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

  • 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1320,00 zł dla osoby w rodzinie

na podstawie skierowania wydanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy,

UWAGA!

Skierowania będą wydawane od 21 listopada 2022 roku i są ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2020. Skierowania będą wydawać pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się po skierowania do Programu do siedziby MGOPS  Morawicy, ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica

 

Informacje dotyczące PO PŻ i Podprogramu 2021 Plus znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus. Szczegółowych informacji udzielają także pracownicy socjalni pod numerem telefonu: 41 301 40 41 wew. 606, 607, 608, 610, 612, 507.

 

Print Friendly, PDF & Email