Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała Nr VII/53/11 Rady  Gminy  Morawica z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania  członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu   interdyscyplinarnego oraz regulamin.

Skład Zespołu został określony Zarządzeniem Nr 145/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Morawica  z dnia 27.11.2019r.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 • Oświata  Jacek Kuzia – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy
 • Pomoc Społeczna  – Justyna Cesarz-Soja – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, Magdalena Zagdańska – Pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy
 • Policja  – Marcin Kania – Komendant Komisariatu Policji w Morawicy
 • Służba Zdrowia – Teresa Orlińska – Pielęgniarka środowiskowa Przychodni Zdrowia  w Morawicy
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morawicy – Elwira Mróz – Pracownik Socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, Sekretarz GKRPA
 • Kuratorzy Sądowi – Hanna Szczęsna – Starszy Kurator Zawodowy Rodzinnego Sądu Rejonowego  w Kielcach
 • Organizacje pozarządowe – Marianna Węgrzyn – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin  i Podwola
 • Straż Miejska

– Bogdan Metryka – Komendant

– Wojciech Nowak – Strażnik

 

 

Print Friendly, PDF & Email