DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej http://www.gopsmorawica.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej https://gopsmorawica.bip.gov.pl/   Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz strony BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy  oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy.

Data publikacji BIP –  26.01.2017r.

Data ostatniej aktualizacji BIP – 17.12.2019r.

Data publikacji strony internetowej- 27.12.2016r.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej – 19.03.2021r.

Strona internetowa oraz strona BIP są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwanej dalej ustawą o dostępności cyfrowej) z powodu niezgodności lub wyłączeń, wymienionych poniżej:

 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych;
 • dokumenty .pdf nie są dostępne cyfrowo. Redaktorzy starają się ograniczyć korzystanie z plików z rozszerzeniem .pdf i .doc oraz osadzać teksty bezpośrednio w serwisach.

Ułatwienia na stronie internetowej oraz stronie BIP

Strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy posiadają następujące ułatwienia:

 • odpowiedni kontrast spełniający wymagania WCAG 2.0 z poziomu AA i AAA;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • moduł wyszukiwania;
 • możliwość korzystania z następujących skrótów klawiaturowych:

– TAB – przejście do następnej pozycji;

– SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji;

– ENTER – przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji;

– STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu;

– SPACJA – wybór pozycji;

– ESCAPE – powrót do nadrzędnej pozycji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz strony BIP prosimy o kontakt z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morawicy , pod adresem mailowym: sekretariat@gopsmorawica.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 301-40-40, 41 301 40 – 41. Wnioski o  udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać:

 • pisemnie na adres: Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy, ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica, bądź osobiście w godzinach 7.30-15.30;
 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gopsmorawica.pl
 • E-PUAP:Domyślny/gopsmorawica/skrytka,   Skład ESP/gopsmorawica/skrytkaEPS
 • skargi wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej jakiegoś jej elementu. Można także zażądać zapewnienia dostępności informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie;
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi;
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Pomieszczenia MGOPS w Morawicy mieszczą się  w budynku wolnostojącym dwupiętrowym.  Prowadzi do niego  wejścia główne od strony budynku Urzędu Miasta i Gminy Morawica oraz  wejście od strony Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy tj. wyjście ewakuacyjne w pobliżu którego znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym umiejscowiony jest podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim natomiast  wejście usytuowane od strony Centrum pozbawione jest barier architektonicznych.   Podjazd wyposażony jest  w niskie nachylenie, na które można najechać z pozycji chodnika. Wejście pozbawione jest barier architektonicznych. Przed wejściem do placówki zawieszona jest tablica informacyjna. Budynek posiada szerokie korytarze, które pozwalają na manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Łazienka jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się przy załatwianiu spraw mogą skorzystać z wózka inwalidzkiego, który jest w dyspozycji MGOPS w Morawicy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy  nie zapewnia obecnie możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje dla osób niedowidzących lub niewidomych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a,  ani oznaczeń kontrastowych.

Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania komunikatów w druku powiększonym.

Prawo wstępu z psem asystującym. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej  z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Pomoc poruszania się i funkcjonowania w placówce osób niewidomych lub niedowidzących świadczą pracownicy MGOPS w Morawicy.

Oświadczenie sporządzono 24.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.

 

Print Friendly, PDF & Email