Program 500+

Kto otrzyma świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Opiekunem faktycznym jest osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje również w postaci dodatku dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ustalenie prawa do świadczenia?

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze – osobiście, korespondencyjnie, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub przez internet – za pomocą systemu udostępnionego przez ZUS i e-banki, za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz platformy ePUAP (epuap.gov.pl).

Jak załatwić formalności?

Wnioski 500 plus można składać:

  • przez internet – poprzez ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (trzeba założyć konto); Platformę Usług Elektronicznych ZUS (trzeba założyć indywidualny profil) albo za pomocą bankowości elektronicznej;
  • drogą papierową – np. w urzędzie miasta, gminy, w ośrodku pomocy społecznej – listem poleconym przez Pocztę Polską, ale uwaga: nazwa organu, do którego kierujesz wniosek, musi być zgodna z twoim adresem zamieszkania.

Kiedy będzie można składać wnioski?

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz wypłaty pieniędzy zależy od czasu, w jakim został złożony wniosek 500 plus:

Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia   za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.

Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.

Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021r.

Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia ,     z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Począwszy od 2021 roku (czyli od okresu świadczeniowego 2021/2022) prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja roku kolejnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

 

Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

Organ właściwy lub wojewoda przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Świadczenie wychowawcze a uprawnienie do innych świadczeń?

Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń  z innych systemów wsparcia, co oznacza, że nie będzie miało wpływu na prawo do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy dodatków mieszkaniowych.

500+ a niepełnosprawne dziecko ?

Od 1 lipca 2019 r., w związku z likwidacją kryterium dochodowego, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało, co do zasady, na każde dziecko niepełnosprawne w wieku do ukończenia 18 r. życia – bez względu na stopień niepełnosprawności dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email