„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” dedykowany jest do dzieci poniżej 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności (pkt. 7 i 8 w orzeczeniu) oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i w dotarciu do placówek służby zdrowia, itp.

Zakres usług asystenta osoby niepełnosprawnej znajduje się w treści Programu – pkt. IV pkt 8 i załącznik nr 8 do Programu.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadającego na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż:

  • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • 360 godzin rocznie dla:
  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  2. dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności (pkt 7 i 8)

W/w usługi będą świadczone bezpłatnie. Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa do  dnia 8 listopada 2022r.

Osoby zgłaszające się do udziału w Programie powinny zapoznać się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu (041) 301 40 41.

Załączniki:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Karta zgłoszenia do Programu AOON – edycja 2023

Zakres czynności w ramach usługi asystencji osobistej do Programu AOON – edycja 2023

Karta realizacji usług asystencji osobistej w ramach Programu AOON – edycja 2023

Ewidencja przebiegu pojazdu w ramach Programu AOON – edycja 2023

Ewidencja biletów komunikacyjnych w ramach Programu AOON – edycja 2023

Klauzula informacyjna w ramach Programu AOON – edycja 2023

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email