Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Fundacja Wspierania Praworządności „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą w Krakowie ma zaszczyt realizować Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości na lata 2019-2021 – Ośrodek Kielce.

Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym na województwie świętokrzyskim obejmującego sześć powiatów.

W mieście Kielce został utworzony Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, czynny codziennie od poniedziałku do soboty oraz Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odpowiednio:

 • Miasto Kielce z Okręgowym Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Kielcach przy ulicy Planty 6/2, dyżur pełniony codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach:
 1. Poniedziałek -12:00 do 20:00
 2. Wtorek, środa, czwartek i piątek – od 9:00 do 16:00
 3. Sobota – od 9:00 do 13:00;

 

W powiatach województwa świętokrzyskiego zostały utworzone Lokalne Punkty Pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych, a także dla świadków oraz osób im najbliższych, które są dostępne dla beneficjentów programu w wyznaczonych dniach i godzinach:

 • Powiat Kielecki z Lokalnym Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Mniowie przy ulicy Centralnej 11, dyżur odbywa się w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 16:00
 • Powiat Konecki z Lokalnym Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Końskich przy ulicy Starowarszawskiej l, dyżur odbywa się w każdy poniedziałek w godzinach. od 11:00 do 18:00,
 • Powiat Starachowicki z Lokalnym Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Starachowicach przy ulicy Żeromskiego l, dyżur odbywa się w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 16:00,
 • Powiat Skarżyski Lokalnym w Skarżysku Kamiennej, przy ulicy Legionów 122 D, dyżur w każdą środę w godzinach od 9:00 do 16:00,
 • Powiat Włoszczowski z Lokalnym Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Włoszczowie przy ulicy Żeromskiego 28, dyżur odbywa się w każdy czwartek w godzinach od 9:00 do 16:00,
 • Powiat Jędrzejowski z Lokalnym Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym  w Jędrzejowie, przy ulicy Armii Krajowej 9, dyżur odbywa się w każdy piątek w godzinach od 9:00 do 16:00;

Osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstwa mogą zostać objęte programem i nieodpłatnie uzyskać pomoc oraz wsparcie materialne i niematerialne. Ponadto funkcjonuje także 24-godzinny dyżur telefoniczny pod numerem 531-618-359 do dyspozycji dla osób potrzebujących wsparcia oraz pomocy, czynny również               w niedzielę i święta.

 

 

W ramach projektu Fundacja będzie zupełnie nieodpłatnie świadczyć pomoc:

 1. dla pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższych oraz świadków i osób im najbliższych odpowiednio poprzez:
 • organizowanie finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów
 • organizowanie i finansowanie pomocy związanej z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną,
 • organizowanie finansowanie pomocy udzielanej przez osoby pierwszego kontaktu oraz organizowanie i finansowanie 24-godzinnego dyżuru telefonicznego dla beneficjentów programu,
 1. dla pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych poprzez:
 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zrn.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4′ lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.);
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia; – finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 • usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10;
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 • finansowanie kosztów wyjazdu:
 1. osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
 2. uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;
 • finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zrn.], w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
 • zakup urządzeń i wyposażenia;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych.
Print Friendly, PDF & Email