Komunikat z posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Powiększ obraz

Informujemy, że na posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 12 marca 2020 roku w Morawicy omawiano sprawę ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) i choroby COVID-19 na terenie Miasta i Gminy Morawica. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce, wymusza podejmowanie decyzji, które pozwolą w większym stopniu chronić zdrowie obywateli.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica Marian Buras działając jako szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:

1. postanawia na polecenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2020 roku zawiesić zajęcia w żłobkach, klubach dziecięcych i instytucjach dziennego opiekuna dla których Miasto i Gmina Morawica jest organem założycielskim i prowadzącym w terminie od 12 do 25  marca 2020 roku.

2. informuje o konieczności:

– stosowania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ograniczającego funkcjonowanie jednostek systemu oświaty od 12 do 25 marca 2020r. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Natomiast w dniach 12 i 13 marca będą pełnione dyżury w formie zajęć opiekuńczych dla dzieci, których rodzice potrzebują czasu na zorganizowanie indywidualnej opieki.

– stosowania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 marca dotyczącego zawieszenia do 25 marca br organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa,

–  stosowania rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 11 marca 2020 r. Sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

Zwracamy się ponadto:

– o przestrzeganie wszystkich zaleceń i wytycznych nałożonych przez Ministerstwo Zdrowia (www.gov.pl zakładka: Ministerstwa / Ministerstwo Zdrowia), Główny  Inspektorat Sanitarny (www.gis.gov.pl) oraz Wojewodę Świętokrzyskiego (www.kielce.uw.gov.pl);

– do właścicieli przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie naszej gminy o zachowanie szczególnych środków ostrożności i zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom;

– o ograniczenie ilości spraw załatwianych bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy i spółkach, dla których Miasto i Gmina Morawica jest właścicielem (kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta i Gminy w Morawicy pod numerem 41 311 46 92);

– o unikanie miejsc stanowiących potencjalne zagrożenie, ograniczanie podróży,

– w miarę możliwości o pozostanie w domach, w szczególności jeśli chodzi o osoby starsze, i ograniczenie wychodzenia z domu do niezbędnego minimum

– o wsparcie osób starszych i samotnych żyjących w najbliższym otoczeniu lub informowanie o konieczności pomocy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy (pod numerem telefonu 41 301 40 40, 301 40 41, 41 301 40 42,)

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Do pobrania:

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Print Friendly, PDF & Email