OGŁOSZENIE

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy poszukuje osoby chętnej do  podjęcia się funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zamieszkałej w miejscowości Morawica. Osoba powinna spełniać następujące warunki:

1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

2) korzystać z pełni praw publicznych;

3) jej stan zdrowia pozwala na pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie           ubezwłasnowolnionej;

4) posiadać nieposzlakowaną opinię;

5) nie była skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy Panią Justyną Cesarz – Soja pod nr telefonu 41 301 40 40 wew. 611 (w przypadku nieobecności z pracownikiem socjalnym Małgorzatą Dziewięcką) ew. drogą e-mail: sekretariat@gopsmorawica.pl

Print Friendly, PDF & Email