Zmiany w pomocy społecznej od 1 stycznia 2022r.

1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dotychczas zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowych i maksymalnej wysokości zasiłku stałego obowiązywały od 1 października roku, w którym przeprowadzana była weryfikacja. Na mocy nowelizacji ustawy o pomocy społecznej termin ten został jednak zmieniony na 1 stycznia roku następującego po roku, w którym jest przeprowadzana weryfikacja. Wcześniejsza weryfikacja miała miejsce w 2018, dlatego w 2021 r. przypadał termin kolejnej.

Od 1 stycznia 2022 r. zmieni się również wysokość kryterium dochodowego, które uprawnia do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej i będzie wynosiło:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
 • dla osoby w rodzinie – 600 zł.

Kwota zasiłku stałego od 1 stycznia 2022r. będzie wynosiła 719 zł.

Zasiłek stały jest jednym ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, który przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

 • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
  – kwota minimalna – do wysokości 721 zł (wzrost o 11 %);
  – kwota maksymalna – do wysokości 1 450 zł (wzrost o 5%);
 • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 837 zł (wzrost o 4%);
 • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 345 zł (wzrost o 12%).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296)

Print Friendly, PDF & Email