Jednorazowe świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583)/ Одноразова грошова допомога, передбачена ст. 31 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Вісник законів, ст. 583)

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej państwa i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

WAŻNE:
Wniosek dla osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Podstawowe wymagania:
1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
2. wpisanie do rejestru PESEL z symbolem UKR.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy , w godzinach od. 7.30 do 15.30. Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński).

Od dnia 01.04.2022r. po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 784 630 068 będzie można korzystać z pomocy przy uzupełnieniu wniosku osoby posługującej się językiem ukraińskim.

Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

 • imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
 • płeć
 • aktualny adres pobytu na terenie Miasta i Gminy Morawica.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydany przez organ wykonawczy gminy na terytorium RP.

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

 • numer telefonu polskiego operator
 • adres poczty elektronicznej
 • numer polskiego konta bankowego.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy EPUAP. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną wniosek powinien być zeskanowany, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Prosimy o przesyłanie wniosku do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy,
skrytka: /gopsmorawica/SkrytkaESP

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE PL_UA

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE PL_UA

 

Print Friendly, PDF & Email