Pomoc materialna – Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
    o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (tzn. gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, uczniowi nie zamieszkującemu na terenie Miasta i Gminy Morawica oraz uczniowi klasy”0”.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (dostępne na stronie www.morawica.pl w zakładce Urząd/Załatw sprawę w Urzędzie-e-Urząd/Oświata/Lista usług) wraz z załączoną dokumentacją można składać w terminie do 15 września 2022 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia  15 października 2022 r.) w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy/Pokój nr 17.

            Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury
i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione od 1 lipca br.

 

Link do wniosku i załączników:

eUsługi-Interesant (uslugicyfrowe.pl)

Print Friendly, PDF & Email