OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MORAWICY o naborze na wolne stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej


Nazwa i adres jednostki:   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy,
ul. Kielecka 38, 26 – 026 Morawica

Określenie stanowiska: wychowawca świetlicy środowiskowej

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. preferowane wykształcenie wyższe pedagogiczne mające zastosowanie w pracy z dziećmi,
 3. co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi,
 4. znajomość regulacji prawnych,
 5. stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. ukończony kurs z zakresu prowadzenia treningów umiejętności społecznych,
 2. umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność,
 3. umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej pracy z dziećmi dostosowanej do ich stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników świetlicy środowiskowej,
 4. wysoka kultura osobista, odporność na stres,
 5. uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczestnikami świetlicy środowiskowej oraz ich rodzicami.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizowanie i prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dostosowanych do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań uczestników świetlicy środowiskowej,
 2. prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej uczestników świetlicy środowiskowej,
 3. systematyczne uzupełnianie obowiązującej dokumentacji,
 4. wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,
 5. pomoc uczestnikom świetlicy środowiskowej w odrabianiu lekcji,
 6. wspomaganie uczestników w komunikacji z rówieśnikami, rodzicami,
 7. wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy.

 

Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy: praca na zastępstwo w Świetlicy środowiskowej w Drochowie Górnym, ½ etatu, budynek jest wyposażony sprzęt niezbędny do pracy z dziećmi.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i CV,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

z pełni praw publicznych,

 1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osoby powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim,

w formie umożliwiającej ich odczytanie, natomiast dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, pokój nr 3 lub pocztą na adres Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Morawicy, ul. Kielecka 38, 26 – 026 Morawica w terminie do dnia 10.05.2017r. godz. 15:30.

z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko wychowawca świetlicy środowiskowej  w Drochowie Górnym”.

 

Aplikacje, które wpłyną do MGOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 41 301 40 42.

Print Friendly, PDF & Email