OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY o naborze na wolne stanowisko opiekunki środowiskowej

 

 • Opis stanowiska
 1. początek zatrudnienia – od 1 sierpnia 2017
 2. forma nawiązania stosunku pracy – umowa zlecenie, z późniejszą możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.
 3. wymiar czasu pracy – pełen etat.
 4. zatrudnienie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy (praca w terenie), gdzie bezpośrednim przełożonym jest Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy.

 

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 

Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dotyczących usług opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:

 

 1. Usługi gospodarcze:
 2. pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu, kąpaniu, w ubieraniu się, jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych,
 3. zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,
 4. przyrządzanie posiłków; w tym zgodnie z zalecaną przez lekarza dietą,
 5. przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje sama oraz właściwe ich przechowywanie,
 6. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,
 7. utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników i ubrania osoby zainteresowanej,
 8. pomoc w zakupie odzieży i obuwia,
 9. palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,
 10. zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,
 11. pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej.

 

 1. Usługi pielęgnacyjne:
 2. wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb,
 3. pielęgnacja, w szczególności w czasie choroby i rehabilitacji, zalecana przez lekarza,
 4. pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia , zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających.
 5. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
 6. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.

 

 • Warunki pracy na danym stanowisku: praca w terenie, w miejscu zamieszkania podopiecznych.

 

 • Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędnedo zatrudnienia na danym stanowisku:
 1. wykształcenie średnie,
 2. dyplom ukończenia szkoły bądź w trakcie nauki na jednym z poniższych kierunków:
 • opiekuna domowego,
 • opiekuna środowiskowego,
 • opiekuna medycznego,

lub ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej,

 1. rok stażu pracy. Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, chorymi, wymagającymi opieki,
 2. prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu osobowego,
 3. właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku,
 4. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. uczciwość,
 7. umiejętność organizowania pracy w domu świadczeniobiorcy,
 8. samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

 

 • Wymagania dodatkowezwiązane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
 1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 2. znajomość topografii gminy Morawica,

 

 • Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys – CV,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w\w stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia               o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o zatrudnienie.

 

Na żądanie komisji rekrutacyjnej kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały w/w dokumentów.

 

 • Informacje dodatkowe:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy, pokój nr 3 w terminie do 25 lipca 2017r. 

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawiy

Kazimiera Szałas

 

 

Print Friendly, PDF & Email