OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny.

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo

      Wymagania niezbędne jakie powinni spełnić kandydaci:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodzinnego.
 • Osoba musi posiadać:

a)wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

 1. b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 2. c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie

jest jej zawieszona ani ograniczona;

 • Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku

do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe :

 • prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • otwartość na potrzeby, problemy innych,
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywaniu własnej inicjatywy,
 • komunikatywność,
 • odporność na sytuacje stresowe,
 • znajomość  w szczególności przepisów prawnych z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy Kodeks  postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, alkoholizmowi, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy ,,Za Życiem”.

 

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 • Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dla dzieci;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupą roboczą oraz  innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV ze zdjęciem;
 • list motywacyjny;
 • List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą; „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
 • Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje  z zakładów pracy;
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny;
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kopia dowodu osobistego;
 • Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;
 • Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

 

            Termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy lub pocztą na adres Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Morawicy, ul. Kielecka 38, 26 – 026 Morawica w terminie do dnia 21.08.2017r. godz. 15:30.z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny”

Aplikacje, które wpłyną do MGOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 41 301 40 41.

 

 

 

Kierownik MGOPS w Morawicy

Kazimiera Szałas

Print Friendly, PDF & Email