Miejsko – Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy Ogłasza nabór na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejsko – Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy Ogłasza nabór na stanowisko : GŁÓWNY KSIĘGOWY  w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brudzowie – 1/2 etatu

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • kandydat/ka nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • spełnienie jednego z poniższych warunków:
 1. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
 2. ukończenie średniej,, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
 3. wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów:
 4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność interpretacji i zastosowania aktów prawnych niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań;
 • biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości;
 • biegła znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych, kadrowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych, prawa pracy;
 • znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej;
 • posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 • umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych;
 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • zaangażowanie, kreatywność i punktualność;
 • dokładność i samodzielność;

 

 • Zakres wykonywania zadań na w/w. stanowisku, m. in:
 • prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa;
 • prognozowanie oraz ustalanie wysokości środków finansowych niezbędnych dla działalności ŚDS z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki finansowej;
 • nadzór nad terminową realizacją należności finansowych;
 • przygotowywanie dokumentów księgowych do wypłaty, dokonując:
 • wstępnej kontroli dokumentu polegającej na stwierdzeniu czy spełnia on wymogi stawiane w ustawie o rachunkowości;
 • wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • opracowanie analiz i informacji dotyczących stanu środków finansowych ŚDS;
 • sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów finansowo-księgowych;
 • opiniowanie wniosków, dokumentów i zarządzeń wewnętrznych wywołujących skutki finansowe;
 • sprawowanie nadzoru nad gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji finansowej;
 • wykonywanie bieżących analiz, zapisów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych;
 • merytoryczne i terminowe przygotowanie dokumentów planowania i sprawozdawczości;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, dokonywanie przeszacowań i odpisów amortyzacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ewidencji wyposażenia;
 • rozliczanie inwentaryzacji;
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników, prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych, bhp, urlopów, badań lekarskich, a w szczególności:
  1. akt osobowych pracowników,
  2. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, w tym przygotowywanie umów zmieniających warunki pracy i płacy, nagród, kar porządkowych, świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących stosunku pracy,
  3. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
  4. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami Prawa pracy,
  5. prowadzenie rejestru delegacji służbowych, ewidencji wyjść pracowników w godzinach pracy.
 • prowadzenie składnicy akt;

 

 1. Informacja o warunkach pracy:
 • Praca wykonywana w siedzibie ŚDS;
 • Praca w systemie jednozmianowym ½ etatu – umowa o pracę; (20 godzin tygodniowo)

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV wraz z listem motywacyjnym;
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe wraz z oświadczeniem, iż nie toczy się żadne postępowanie karne;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Głównego księgowego;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego księgowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie” należy składać do  29.11.2019 r. do godz. 15.00, pok. 24.

 

pod adresem:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy 

 1. Kielecka 9

26-026 Morawica

 

 • Inne informacje:

Oferty przesłane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do MGOPS w Morawicy. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone po upływie 14 dni od zakończenia procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 301 40 42

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

Print Friendly, PDF & Email