Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy ogłasza rekrutację uczestników/-ek do projektu pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica”.

Powiększ obraz

Wsparciem zostaną objęte osoby niesamodzielne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Morawica poprzez zapewnienie im usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. Świadczenie usług opiekuńczych zwiększy dostępność do usług społecznych dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica, które z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn są niesamodzielne i wymagają pomocy osób drugich, zwłaszcza w przypadkach gdy są samotne i pomoc opiekuna faktycznego nie jest możliwa. Usługi opiekuńcze będą obejmować m.in. pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych takich jak: zakupy, sprzątanie, utrzymanie mieszkania w należytym porządku i czystości, przygotowanie posiłków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia itp.

 

Do udziału zapraszamy:

 1. osoby niesamodzielne z terenu Miasta i Gminy Morawica, dla których oferujemy:
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 

 1. osoby zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Morawica, o niskich kwalifikacjach, nie posiadających kwalifikacji do pracy z osobami starszymi i niesamodzielnymi, dla których oferujemy:

 

 • szkolenie „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” – 80 godzin
 • pokrycie kosztów dojazdu na szkolenie
 • zatrudnienie po ukończeniu szkolenia – umowa o pracę/etat do dnia 12.2021r.
 • szkolenie BHP
 • zakup odzieży roboczej

 

KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

 

typ wsparcia 1 b – osoby niesamodzielne

 

Kryteria obowiązkowe:

 • osoby zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Morawica
 • przynależność do grupy osób niesamodzielnych

 

Kryteria dodatkowe:

 • osoby niesamodzielne lub/i z niepełnosprawnościami, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego
 • osoby mieszkające samotnie
 • osoby powyżej 70 roku życia
 • osoby chore „leżące”

 

TYP WSPARCIA 2 – OPIEKUNKI

 

        Kryteria obowiązkowe

 • osoby zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy
 • osoby nie posiadające kwalifikacji do świadczenia usług opiekuńczych
 • niskie wykształcenie

 

Kryteria dodatkowe:

 • osoby z doświadczeniem w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi i/lub niesamodzielnymi.

 

Zachęcamy do udziału i prosimy o przekazywania tych informacji wśród osób znajomych i sąsiadów. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, ul. Kielecka 9, 26 – 026 Morawica. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod numerem tel. 41 301 40 42.

Rekrutacja uczestników trwa do 15 lutego 2020 roku.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie kompletu dokumentów i przedłożenie ich do siedziby Ośrodka, pok. 22 lub 24.

Do pobrania:

REKRUTACJA ZAŁĄCZNIKI

 

 

Print Friendly, PDF & Email