Zapytanie ofertowe

W związku z zobowiązaniem Zamawiającego, wynikającym z § 26 ust. 4 pkt 3 umowy o dofinansowanie projektu pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica”. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 do dokonywania zamówień  w pierwszej kolejności w PES w przypadku zakupów  nie objętych  ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP i zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach  Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu  Spójności  na lata 2014 – 2020 o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty ekonomii społecznej.

Podmiot ekonomii społecznej  należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w  Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze  włączenia społecznego  i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

 

W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1  do zapytania ofertowego, składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.

Do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Print Friendly, PDF & Email