Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy rozpoczął realizację projektu pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica”.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy rozpoczął realizację projektu  pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica”.

Celem głównym Projektu jest wzrost dostępności do usług społecznych dla co najmniej 10 (7K, 3M) osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wyklucz. społ., zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Morawica poprzez zapewnienie im usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.

Wsparciem zostaną objęte głównie osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego –  w przypadku, gdy dochód będzie wyższy uczestnicy projektu będą zobowiązani do dopłat za usługi, które będą stanowić wkład własny do projektu.

Świadczenie usług opiekuńczych zwiększy dostępność do usług społecznych dla mieszkańców/ek z terenu Miasta i Gminy Morawica borykających się z problemami zdrowotnymi, materialnymi oraz związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Usługi opiekuńcze będą obejmować m.in. pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych takich jak: zakupy, sprzątanie, utrzymanie mieszkania w należytym porządku i czystości, przygotowanie posiłków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia itp. Dzięki wsparciu w ramach projektu pomoc uzyskają osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 5 osób (5K) z terenu Miasta i Gminy Morawica, które z powodu braku kwalifikacji zawodowych nie mogły podjąć pracy i świadczyć takich usług.  Pozwoli to na rozszerzenie oferty Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy – tj. osoby te uzyskają kwalifikacje i zapewnią zwiększenie ilości usług opiekuńczych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej, zwiększy się także liczba pracowników świadczącą w/w usługi.

Projekt przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w miejscu zamieszkania.

Planowane efekty:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 5

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: co najmniej 10 osób (7K, 3M).

Całkowita wartość projektu: 661 287,33 zł, w tym kwota dofinansowania: 610 737,33 zł.

Projekt realizowany od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

PLAKAT

Print Friendly, PDF & Email