Dożywianie dla dzieci w szkole i przedszkolu na rok szkolny 2020/2021

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, że w m-cu sierpniu 2020 rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Powyższa pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792,00 zł netto. oraz występują przesłanki, wymienione w art. 7 ust. 2 – 15 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • (uchylony)
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Co należy zrobić by uzyskać pomoc w formie dożywiania dziecka w szkole?

W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy należy złożyć pisemny wniosek w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy przy ul. Kieleckiej 9. We wniosku prosimy wpisać osoby wspólnie gospodarujące, dane osobowe dzieci (daty urodzenia, pesel, miejsce nauki, klasę) oraz dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. W sytuacji, kiedy wniosek zostanie złożony w sierpniu 2020, należy do niego załączyć zaświadczenia za miesiąc lipiec 2020r. Po złożeniu wniosku pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni, następnie zostanie wydana decyzja administracyjna przyznająca pomoc w formie opłacania posiłków w szkole. W/w decyzja będzie podejmowana do dnia 31 grudnia 2020r.

W związku z tym, że wydawanie posiłków w szkołach i przedszkolach rusza w różnych terminach (choć w większości placówek od dnia rozpoczęcia roku szkolnego) prosimy rodziców o składanie wniosków  w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i podjęcie decyzji do 1 września 2020r. Wnioski złożone we wrześniu będą rozpatrywane na bieżąco i nie ma możliwości przyznawania pomocy wstecz. W sytuacji, jeśli rodzic złoży wniosek, np. 10 września, a dziecku są wydawane posiłki od 2 września, to rodzic będzie zobowiązany do pokrycia płatności za wydane posiłki do dnia wydania decyzji przyznającej pomoc w opłacaniu posiłków w szkole.

Uwaga!

Wszyscy rodzice, którzy chcą skorzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole od dnia rozpoczęcia roku szkolnego powinni złożyć wnioski w m-cu sierpniu 2020 r. z zachowaniem terminu na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i podjęcie decyzji. Nadmieniamy, iż takie rozwiązanie znacznie ułatwi pracę Ośrodka i pozwoli na przyznawanie posiłków w oczekiwanym terminie, tj. od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie MGOPS w Morawicy,  przy ul. Kieleckiej 9 (pok. nr 22, 23, 25 – I piętro) oraz telefonicznie pod numerem tel. 41 301 40 41.

 

Print Friendly, PDF & Email