Informacja dotycząca dalszej realizacji projektu „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”

W związku z zakończeniem projektu unijnego „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”, który był realizowany w okresie od 01.09.2017 – 30.09.2020  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, MGOPS w Morawicy informuje, iż zostanie zachowana trwałość realizowanych usług asystenckich po zakończeniu realizacji projektu (po 30.09.2020r.), przez okres co najmniej 5 miesięcy.

Osoby z terenu Miasta i Gminy Morawica, które dotychczas były zakwalifikowane do w/w projektu prosimy o złożenie w tutejszym Ośrodku dokumentów niezbędnych do korzystania z usług asystenckich, tj. wniosku o przyznanie usług, zaświadczenia od lekarza specjalisty o konieczności korzystania z usług, zaświadczeń lub oświadczeń o dochodzie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku oraz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Usługi mogą być przyznawane na wniosek osoby posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bądź orzeczenia równoważne), zamieszkałej terenie Miasta i Gminy Morawica.

Wnioski należy składać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy,  od poniedziałku do piątku w godz. 7,30 do 15.30. Każdy wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MGOPS w Morawicy pod numerem tel. 41 301 40 41.

Print Friendly, PDF & Email