Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Morawica otrzymała środki finansowe na realizację Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

Powiększ obraz

Realizatorem Programu będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.

Na terenie Miasta i Gminy Morawica Program dedykowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i w dotarciu do placówek służby zdrowia, itp. Zakres usług asystenta osoby niepełnosprawnej znajduje się w treści Programu – pkt. V ppkt 7.

Każda zakwalifikowana osoba otrzyma wsparcie w postaci usług asystenta osoby niepełnosprawnej w wymiarze 60 godzin miesięcznie – usługa będzie świadczona bezpłatnie.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie proszone są o złożenie w siedzibie Ośrodka karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 10 marca 2021r.

Osoby zgłaszające się do udziału w Programie powinny zapoznać się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Ilość miejsc w Programie jest ograniczona – w przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż zaplanowana, o zakwalifikowaniu do Programu decydować będzie sytuacja zdrowotna, osobista, finansowa.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu (041) 301 40 41.

 

Załączniki:

Program-Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej -edycja 2021

Karta zgłoszenia do Programu AOON – edycja 2021

 

 

Print Friendly, PDF & Email