Rusza projekt „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica”

Projekt „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco – rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gmina Morawica ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.202 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPSW.09.02.02-26-0005/21

INFORMACJA O PROJEKCIE

NAZWA PROJEKTU: „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco – rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica ”

OKRES REALIZACJI: 01.09.2021 – 28.02.2023 (18 m-cy)

REALIZATOR PROJEKTU: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Cel główny projektu: jest wzrost dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla  10 (7K, 3M) osób potrzebujących wsparcia (OPW) w codziennym funkcjonowaniu (w tym min. 30% osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, osób z zaburzeniami psychicznymi lub zaburzeniami zachowania lub chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi) oraz osób sprawujących opiekę nad OPW, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych, zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy (MiG) Morawica poprzez zapewnienie im usług w postaci POD oraz wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjny i wspomagająco-rehabilitacyjnego w okresie od 1.09.2021r. do 28.02.2023r.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

  1. Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco – rehabilitacyjnego,
  2. Wsparcie w formie długoterminowej opieki pielęgniarskiej dla 10 osób ( 7K,3M) z terenu miasta i gminy Morawica.
  3. Wsparcie psychologiczne dla 10 (9K,1M) opiekun/ członków sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 WARTOŚĆ PROJEKTU: 379 375,00 zł 

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona prowadzona we wrześniu 2021 przy założeniu, iż zostanie utworzona lista potencjalnych uczestników projektu, spośród których zostaną wybrane osoby zgodnie z kryteriami i punktacją określoną w regulaminie realizacji projektu – będzie miała charakter otwarty.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, tel.: 41 / 301-40-41.

 

Print Friendly, PDF & Email