,,Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pierzchnicy”

Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą św. Brata Alberta zaprasza do udziału w rekrutacji do ,,Dziennego Domu Opieki Medycznej w Pierzchnicy” działającego na podstawie umowy nr RPSW. 09.02.03-26-0005/20-00 z dnia 27.07.2020r. zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

DDOM działa z myślą o seniorach oraz osobach potrzebujących wsparcia czy tez dodatkowej opieki w powrocie do zdrowia po przebytej chorobie czy hospitalizacji, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Pierzchnicy mogą zostać przyjęte osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe kryteria przyjęcia:

• posiadają skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu;
• osoby niesamodzielne, kt6re w ocenie skalc1 samodzielności Barthel otrzymały 40-65 pkt. (weryfikowane na podstawie karty oceny stanu klinicznego);
• mieszkają na terenie powiatu kieleckiego;
• osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub osoby, u kt6rych występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub kt6rym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (kryterium leczenia szpitalnego weryfikowane na podstawie wypisu ze szpitala).

W ramach projektu zapewniamy:

-bezpłatny transport do DDOM (zbiorowy lub własny)
-wyżywienie;
-rehabilitacje;
-terapie zajęciową
-opiekę; pielęgniarską i lekarską
-wsparcie psychologiczne

Udział projekcie jest bezpłatny.

Czas pobytu w DDOM będzie ustalany przez Zespół Terapeutyczny indywidualnie dla każdego pacjenta i będzie trwał od 30 do 120 dni roboczych.
Godziny funkcjonowania DDOM od 7:00-16:00

Aby zostać objętym wsparciem w ramach działań projektowych należy w biurze projektu złożyć deklarację Uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami oraz zapoznać się z regulaminem. Wszystkie dokumenty dostępne na stronie:

Informacja dot. Dziennego Domu Opieki Medycznej

Wszelkie informacje udzielane są w Biurze Projektu:

Fundacja Dom Seniora im . Sue Ryder w Pierzchnicy
ul. Szkolna 36, 26-015 Pierzchnica
tel.41 370-92 -98
e-maiI: biuro@sueryder-pierzchnica.pl

Dokumenty rekrutacyjne:

DEKLARACJA-UCZESTNIKA-DDOM

Print Friendly, PDF & Email