TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „Usługi opiekuńcze dla o osób niesamodzielnych z terenu miasta i gminy Morawica”

W okresie 01.01.2020r. – 31.03.2022r. Miasto i Gmina Morawica/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy, zrealizował projekt „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wyniosła 661 287,33zł, w tym dofinansowanie wynosiło  610 737,33zł, wkład własny 50 550,00 zł.

Adresaci projektu

Projekt polegał na zwiększeniu dostępności do usług społecznych dla mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Morawica – osób niesamodzielnych powyżej 18 roku życia poprzez zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 10 (7K i 3M) mieszkańców Miasta i Gminy Morawica w okresie od 01.01.2020 do 31.03.2022r. Świadczenie usług opiekuńczych zwiększy dostępność do usług społecznych dla osób borykających się z problemami zdrowotnymi, materialnymi oraz związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie. W ramach projektu aż 32 osoby niesamodzielne mieszkające na terenie Miasta i Gminy Morawica uzyskało wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach projektu 5 osób z terenu Miasta i Gminy Morawica podniosło swoje kwalifikacje zawodowe, ukończyło kurs opieki na osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Cele projektu i działania

Głównym założeniem i celem projektu był wzrost dostępności do usług społecznych dla 10 (7K, 3M) osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Morawica poprzez zapewnienie im usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie od 1.01.2020r. do 31.03.2022r. Świadczenie usług opiekuńczych zwiększyło dostępność do usług społecznych dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica, którzy z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn są niesamodzielni i wymagają pomocy osób drugich, zwłaszcza w przypadkach gdy są samotne i pomoc opiekuna faktycznego nie jest możliwa.

Działania i rezultaty

Rezultatem projektu jest wydłużenie okresu samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie osób niesamodzielnych, zapobieganie odizolowaniu od rodziny i społeczności lokalnej oraz wzrost jakość ich życia. W ramach projektu zostały zrealizowane działania, które rozszerzyły ofertę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy – tj. zapewniły zwiększenie ilości usług opiekuńczych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej, zwiększyły liczbę pracowników świadczących w/w usługi. Projekt przyczynił się do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w miejscu zamieszkania (MGOPS przed projektem zatrudniał 7 opiekunek, w ramach projektu zatrudniono dodatkowo 5 osób), a także umożliwił podniesienie kwalifikacji 5 osobom z Miasta i Gminy Morawica, które z powodu braku kwalifikacji zawodowych nie mogły podjąć pracy i świadczyć takich usług.

Po zakończonym projekcie i zrealizowaniu wszystkich działań, osiągnęliśmy następujące efekty:

  • 32 osoby skorzystało ze wsparcia w formie podstawowych usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania,
  • 5 osób podniosło swoje kwalifikacje i ukończyło kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych.

Trwałość projektu

Miasto i Gmina Morawica/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy jest zobowiązany do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług w mieszkaniach po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez okres równy okresowi realizacji projektu (tj. 27 m-cy od zakończenia projektu). Wszystkie działania w  ramach projektu zakończyły się w m-cu marcu 2022 r.

Mieszkańcom zapewniamy wsparcie w formie podstawowych usług opiekuńczych, podobnie jak w ramach projektu. Świadczenie podstawowych usług opiekuńczych jest kontynuowane,  a kadra oddelegowana do jej świadczenia – wykwalifikowana.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy zgłasza gotowość do świadczenia podstawowej usługi opiekuńczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica.

 

Print Friendly, PDF & Email