OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny.

 

 

OGŁOSZENIE
KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MORAWICY

 

  • o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

Wymagania niezbędne jakie powinni spełnić kandydaci:

 

  1. Obywatelstwo polskie;
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodzinnego;
  4. Osoba musi posiadać:

a)      wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b)      wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy            z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c)      wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

  1. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  2. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

a)      prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem,

b)      umiejętności pracy w zespole,

c)      otwartość na potrzeby, problemy innych,

d)      znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

e)      wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

f)       samodzielność w działaniu oraz wykazywaniu własnej inicjatywy,

g)      komunikatywność,

h)      odporność na sytuacje stresowe,

i)        znajomość  w szczególności przepisów prawnych z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy Kodeks  postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy                   w rodzinie,  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, alkoholizmowi, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy ,,Za Życiem”.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

a)      opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny                     i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b)      udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

c)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

d)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

e)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

f)       wspieranie aktywności społecznej rodzin;

g)      motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

h)      udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

i)        motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

j)        podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

k)      prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dla dzieci;

l)        prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

m)    dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

n)      monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

  • o)      sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

p)      współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

q)      współpraca z zespołem interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupą roboczą oraz  innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Wymagane dokumenty:

a)      CV ze zdjęciem;

b)      list motywacyjny;

c)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

d)      kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy);

e)      kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje  z zakładów pracy;

f)       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny;

g)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

h)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)        kopia dowodu osobistego;

j)        oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;

k)      oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

l)        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

m)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osoby powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim,

w formie umożliwiającej ich odczytanie, natomiast dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Termin składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy lub pocztą na adres Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Morawicy, ul. Kielecka 9, 26 – 026 Morawica w terminie do dnia 30.05.2019r.                   godz. 15:30.z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny”

 

Aplikacje, które wpłyną do MGOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 41 301 40 42.

 

Treść ogłoszenia

Print Friendly, PDF & Email