Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju jest realizatorem projektu „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu”

Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju jest realizatorem projektu „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.10.02.01-26-0005/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju zaprasza osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP i niezarejestrowane), które mają ukończone 30 lat z terenu woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenia ze stypendium i stażami.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy również byłych Uczestników Projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO

 

Wsparcie w ramach projektu:

  • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika projektu (4 godz. zegarowe/os.) • Poradnictwo zawodowe (4 godz. zegarowe na osobę) • Szkolenie zawodowe (szkolenia zakończone egzaminami potwierdzającymi pozyskane kwalifikacje) • 4-miesięczne staże • pośrednictwo pracy

 

Szkolenia w ramach projektu:

  1. „Kucharz z elementami HACCP” (160 h.) 2. „Magazynier z elementami wykorzystania ICT w zawodzie” (160h.) 3. „Sprzedawca – kasjer” (160h.)

 

W ramach projektu gwarantujemy:

  • stypendium szkoleniowe,
  • stypendium stażowe,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały szkoleniowe,
  • catering.

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

  • są osobami powyżej 29 roku życia (osoby które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 lat), • zamieszkują województwo świętokrzyskie, • są osobami długotrwale bezrobotnymi.

 

 

REKRUTACJĘ ROZPOCZYNAMY 01. SIERPNIA

BIURO PROJEKTU CZYNNE JEST W: PONIEDZIAŁKI, WTORKI I ŚRODY W GODZINACH

09.00 – 15.30

 

Więcej informacji na stronie www.sceir.pl lub w Biurze Projektu: tel. 41

364 22 19

Print Friendly, PDF & Email