Rusza Regionalny Konkurs Grantowy 2019!

Rusza Regionalny Konkurs Grantowy 2019!

ZASADY KONKURSU GRANTOWEGO

 1. Cel Programu „Równać Szanse”

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi                       o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

 1. Cel Regionalnego Konkursu Grantowego

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi                w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności:

 • wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
 • zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szanse sprawdzenia się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich.

 1. Chcemy, aby młody człowiek po zakończeniu projektu:
 • potrafił samodzielnie wyznaczać ważne dla siebie cele i skutecznie je realizować;
 • nie miał problemów w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi i instytucjami;
 • miał doświadczenie w publicznym prezentowaniu swoich dokonań;
 • miał poczucie osobistego sukcesu.

 

 1. Adresaci (uczestnicy) projektów

Młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

 1. Projekty muszą zakładać działania młodzieży, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu.

Ponadto powinny:

 • tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi przez okres 6 miesiecy;
 • dać młodym ludziom przestrzeń do działania, realizacji ich pasji i zainteresowań, a także inspirować do podejmowania nowych wyzwań;
 • umożliwiać młodzieży współpracę i pozyskiwanie lokalnych partnerów(współpraca                    z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);
 • uwzględniać ważne miejsce w projekcie dla każdego z jego uczestników;
 • ograniczać do niezbędnego minimum elementy szkoleniowe i warsztatowe, które powinny być jedynie elementem wprowadzającym (w pierwszych 2-ch miesiącach) do dalszych działań projektowych.
 1. Podmioty uprawnione do startowania w konkursie: (dotyczy tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców)
 • organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji)w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów;
 • miejskie i gminne domy kultury;
 • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki;
 • nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie      (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania podjęte w ramach projektu;
 • w konkursie jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

 Uwaga:

 • dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które realizują projekty w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse” edycji 2018 i edycji 2019;
 • podmioty mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20 000 mieszkańców nie mogą brać udziału w konkursie, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20 000 mieszkańców;
 • o dotację nie mogą ubiegać się wnioskodawcy mający w składzie swoich organów statutowych osoby będące jednocześnie pracownikami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży;
 • o dotacje nie mogą ubiegać się szkoły;
 • w razie uzyskania dotacji środki pieniężne będę przekazywane wyłącznie na specjalnie utworzone subkonto lub konto bankowe, na którym będą wyłącznie środki uzyskane z Programu Równać Szanse na realizację projektu.

 

 1. Termin realizacji projektu

Dotacje będą przyznawane na projekty sześciomiesięczne, realizowane pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca 2020 r. (rekrutacja uczestników projektu i ewaluacja działań nie może wchodzić do 6-cio miesięcznego terminu realizacji działań).

 1. Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej:

 

 • dotacje do 8 500 zł przyznawane na realizację 6-miesięcznych projektów;
 • szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów;
 • wizyty konsultacyjno – monitoringowe w miejscu realizacji działań;
 • materiały promocyjne (banery, windery oraz koszulki i plecaki dla uczestników).

Preferowane będą projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20%  wartości projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego) – jako wkład własny rozumiane jest pokrycie części kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel środków finansowych pozostających w dyspozycji dotowanego lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów, jak również racjonalnie wyceniony wkład własny organizacji składającej wniosek w postaci pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.

 • Dotacja powinna być przeznaczona na pokrycie kosztów działań prowadzonych w ramach projektu przez młodzież – np. zakup niezbędnych materiałów, sprzętu, usług transportowych (wyjazdy studyjne, dojazdy do miejsc realizacji projektu), materiałów promocyjnych, cateringu oraz honoraria i inne wydatki związane bz organizacją wydarzeń prowadzonych podczas projektu.
 • Dotacje nie będą przyznawane na: pokrycie bieżących kosztów działania organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu (w tym etaty); organizację jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia); koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych stanowiących kontynuację realizacji standardowego programu nauczania w szkołach (w tym etaty); pomoc charytatywną; organizację typowych form wypoczynku zimowego lub letniego młodzieży; na projekty, w których rozbudowane komponenty warsztatowe i szkoleniowe przeważają nad działaniami prowadzonymi samodzielnie przez młodzież; stypendia i mini-dotacje.
 • W budżecie projektu aplikujący powinni uwzględnić koszty obsługi projektu w wysokości nie przekraczającej 10% wnioskowanej kwoty (telefon, poczta, koszty obsługi konta bankowego, dojazdy na na obowiązkowe szkolenia koordynatorów przed realizacją projektu).
 • Ewentualne wydatki na zakup sprzętu (w tym komputerów, kamer, aparatów fotograficznych, urządzeń biurowych, mebli, sprzętu sportowego oraz oprogramowania i remonty nie mogą przekroczyć łącznie 25% dotacji.

Podatnicy podatku VAT rozliczają dotację w kwotach netto. Dotacja będzie przekazana dotowanym podmiotom 9 stycznia 2020 r.

 1. Koordynator

Koordynatora projektu organizacja lub instytucja wskazuje po otrzymaniu dotacji. Koordynator zobowiązany będzie do udziału w obowiązkowym szkoleniu przed rozpoczęciem realizacji projektu. Dla osób, które uczestniczyły w analogicznym szkoleniu w ramach Programu „Równać Szanse 2017” lub „Równać Szanse 2018” udział w szkoleniu jest fakultatywny.

Zakup licencji na oprogramowanie na okres realizacji projektu (np. 6 miesięcy) traktowany jest jako materiał do zajęć i nie wlicza się do puli kwoty 25% dotacji przeznaczonej na sprzęt.

Szkolenia organizowane są w terminach:

 • 6-8 grudnia 2019 r. – Kraków, Warszawa.
 • 13-15 grudnia 2019 r. – Poznań, Warszawa.

Koszty szkolenia pokrywa Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, a koszty dojazdu mogą zostać rozliczone w kwocie dotacji w kategorii obsługa projektu. W rozumieniu Programu „Równać Szanse” koordynator jest osobą, która prowadzi projekt przez okres min. 6 m-cy. Koordynator jest odpowiedzialny za zarządzanie projektem, za sporządzenie końcowego raportu merytorycznego, przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych początkowych i końcowych oraz uczestniczy w szkoleniu w ramach Programu „Równać Szanse”. Specyfika roli koordynatora projektu polega na tym, że nie jest on liderem projekt czy grupy młodzieży, ale moderatorem całego procesu.

 1. Procedura składania wniosków

Termin rejestracji wniosków: do 7 października 2019 r. do godz. 12.00. Wnioski należy składać korzystając z Panelu Wnioskodawcy znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl. Aby złożyć wniosek należy zapoznać się ze znajdującą się na stronie szczegółową instrukcją postępowania i kryteriami oceny.

Wszelkich informacji o konkursie udzielają Partnerzy Regionalni we wtorki i czwartki w godzinach 10:00-14:00, a w terminie 2, 3, 4 października 2019 r. w godzinach 9:00-15:30 oraz 7 października 2019 r. w godzinach 9:00-12:00.

Dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego
Fundacja Fundusz Lokalny SMK
37-416 Zbydniów
Adres e-mailowy: fundacjasmk@gmail.com
tel. 531 586 222; 607560016

Organizator w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności powołuje Komisję Ekspertów, która podejmuje decyzję o przyznaniu wnioskodawcy dotacji. Decyzje Komisji Ekspertów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Do umowy, którą Dotowane organizacje i instytucje, podpiszą z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, powinny zostać dołączone następujące załączniki:

 1. aktualny wyciąg z KRS albo z ewidencji Starostwa, w przypadku bibliotek i domów kultury akt nadania numeru REGON lub akt założycielski, a w przypadku grupy niesformalizowanej opis historii powstania i dotychczasowych działań grupy,
 2. sprawozdanie finansowe za rok 2018,
 3. dwie rekomendacje od osób lub instytucji lokalnych (tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest grupa nieformalna),
 4. w przypadku bibliotek gminnych i gminnych domów kultury (jeżeli właścicielem konta nie jest wnioskodawca) oraz grup nieformalnych (organizacja/podmiot użyczająca/y konta bankowego grupie nieformalnej musi spełniać takie same kryteria siedziby jak organizacja aplikująca do Programu „Równać Szanse”, tj. musi mieć siedzibę w miejscowości do 20 tys. mieszkańców) deklaracja właściciela konta bankowego o jego udostępnieniu.

 

 1. Harmonogram konkursu

8 sierpnia 2019 r. – ogłoszenie konkursu;

7 października 2019 r., godz. 12.00 – termian składania wniosków;

18 listopada 2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu;

6-8 grudnia 2019 r. – szkolenie koordynatorów projektów (Kraków, Warszawa);

13-15 grudnia 2019 r. – szkolenie koordynatorów projektów (Poznań, Warszawa);

1 stycznia – 30 czerwca 2020 r. – termin realizacji projektów;

6 stycznia 2020 r. – termin odesłania umowy z załącznikami oraz termin wypełnienia ankiet początkowych dotowanego;

10 stycznia 2020 r. – termin przekazania transzy dotacji organizacjom, które odesłały umowy w terminie;

31 sierpnia 2020 r. – termin złożenia raportów końcowych i wypełnienia ankiety końcowej dotowanego.

 

 1. Informacje dodatkowe

Elektroniczny system naboru wniosków, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl. Ponadto informacji o programie udziela Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży telefonicznie (22) 826 10 16 lub pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl

Dla zainteresowanych odbędzie się pięć jednodniowych szkoleń „Jak napisać dobry wniosek w Programie Równać Szanse?” w dniach:

14 września 2019 r. – Wrocław, Rzeszów, Warszawa;
21 września 2019 r. – Kraków, Poznań.

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Rejestracja na szkolenia odbywać się będzie poprzez elektroniczny formularz udostępniony na stronie programu.

LINK TUTAJ

https://rownacszanse.pl/2019/RKG_rusza_konkurs

Print Friendly, PDF & Email