Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy

Osoby uprawnione do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego:

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej państwa i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości 300 zł na osobę, z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Morawicy, do pracownika socjalnego przypisanego do danej miejscowości. Po złożeniu wniosku, pracownik socjalny jest zobowiązany do przeprowadzenia wizyty sprawdzającej w miejscu zamieszkania wskazanym we wniosku o jednorazowe świadczenie pieniężne. Wizyta ma na celu także ocenę warunków mieszkaniowych, ogólnej sytuacji materialnej i finansowej obywateli Ukrainy, określenie ewentualnych potrzeb czy zakresu pomocy wobec obywateli Ukrainy.

Od dnia 01.04.2022r. w godzinach od 8.00 do 13.00, po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 784 630 068 można korzystać z pomocy przy uzupełnieniu wniosku osoby posługującej się językiem ukraińskim.

Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

 • imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
 • płeć
 • aktualny adres pobytu na terenie Miasta i Gminy Morawica.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydany przez organ wykonawczy gminy na terytorium RP.

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

 • numer telefonu polskiego operatora
 • adres poczty elektronicznej
 • numer polskiego konta bankowego.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy EPUAP. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną wniosek powinien być zeskanowany, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Prosimy o przesyłanie wniosku do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy,
skrytka: /gopsmorawica/SkrytkaESP

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE PL_UA

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE PL_UA

Print Friendly, PDF & Email