Aktualności

W przypadku przesyłania wniosków za pośrednictwem platformy EPUAP prosimy o podpisywanie wniosku lub jego skanu potwierdzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionego z wykorzystaniem profilu zaufanego.
❗️Wniosek lub jego skan stanowiący załącznik do pisma ogólnego powinien zostać podpisany w w/w sposób przez załączeniem go do pisma. Załącznik można podpisać korzystając z „podpisywarki” znajdującej się tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany 
❗️Do wniosków przesyłanych elektronicznie prosimy dołączyć klauzule przetwarzania danych osobowych – znajduje się ona na stronie internetowej www.gopsmorawica.pl w zakładce „dodatek węglowy”.
❗️Prosimy o pospisywanie klauzul przetwarzania danych osobowych przez wnioskodawców.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż wnioski o dodatek węglowy można składać w siedzibie tut. Ośrodka w wyznaczonym miejscu, tj. sala konferencyjna – I piętro. w godz. 7.30-15.30

Prosimy o podpisywania klauzuli RODO podłączonej do wniosku o dodatek węglowy.  Termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 2022r. 

 

 

Poniżej wzór wniosku:

Dodatek węglowy wniosek doc.

Dodatek węglowy wniosek pdf.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – docx.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – pdf.

 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  zwraca się z prośbą do obywateli Ukrainy o wypełnienie ankiety dotyczącej ich obecnej sytuacji rodzinnej, materialnej, a także ich planów na przyszłosć.

Ankiety w formie on-line można wypełniać zarówno na komputerze jak i telefonie czy tablecie.

Linki do ankiet w języku polskim i ukraińskim  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUNFRMN1pNV1lWNFZXNVNLWEdJVFk0RjJIVSQlQCN0PWcu

oraz

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id
=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUQlpaVlVIOVRGNE44MjhWU0xHSlczOUdFNyQlQCN0PWcu&lang=uk

Prosimy obywateli Ukrainy uciekających przed wojną o wypełnienie ankiet w terminie do 31 sierpnia br. Ankiet w wersji papierowej prosimy przekazywać za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Magdalena Kubis tel. +48 22 601 52 56, magdalena.kubis@mswia.gov.pl

 

Ankieta potrzeb ukraińska

Kod QR do ankiety ukraińskiej

Ankieta potrzeb polska

Kod QR do ankiet polskiej

 

 

 

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
    o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (tzn. gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, uczniowi nie zamieszkującemu na terenie Miasta i Gminy Morawica oraz uczniowi klasy”0”.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (dostępne na stronie www.morawica.pl w zakładce Urząd/Załatw sprawę w Urzędzie-e-Urząd/Oświata/Lista usług) wraz z załączoną dokumentacją można składać w terminie do 15 września 2022 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia  15 października 2022 r.) w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy/Pokój nr 17.

            Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury
i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione od 1 lipca br.

 

Link do wniosku i załączników:

eUsługi-Interesant (uslugicyfrowe.pl)

Do góry

Skip to content